Buurtoverleg, Gemeenteraad, Overvecht, Verslag, Zuilen

Verslag verkiezingsdebat 2 maart 2022

Verkiezingsdebat Overvechtonline bijeenkomstwoensdag 2 maart 2022

Totaal aantal aanwezigen: 85

Opening: Op 16 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wijkplatform Overvecht en de vele bewoners enbelangstellenden zijn benieuwd wat de kandidaat-raadsleden voor Overvecht willen gaan doen als zijgekozen zijn. Ronald Kramer, de debatleider, heet allen hartelijk welkom – in het bijzonder devertegenwoordigers van de politieke partijen waarop in Overvecht het meest werd gestemd bij degemeenteraadsverkiezingen van 2018.U in de wijk Overvecht maakt zoals gebruikelijk een reportage; wie niet in beeld wil komen, kan dat viahet chatvenster melden.PitchesDENK Utrecht – Iskender ŞimşekSinds DENK deel uitmaakt van de gemeenteraad heeft de partij zich sterk ingezet voor de meestkwetsbare wijken van Utrecht – waaronder Overvecht. De partij heeft bijvoorbeeld aangedrongen opmeer samenwerking tussen het Bedrijventerrein Overvecht en maatschappelijke organisaties en scholen,met als doel het aanpakken van werkloosheid. DENK is tegen verkoop en sloop van socialehuurwoningenen vóór een goed aanbod van betaalbare huizen. Van het inrichten van een prostitutiezone in Overvecht2is DENK geen voorstander; bewoners willen het niet, zegt Iskender, dat blijkt uit een massaalondertekende petitie.GroenLinks – Fred Dekkers’Utrecht, thuis voor iedereen,’ met dat motto voert GroenLinks zijn verkiezingscampagne. De partij wildat er in Overvecht langjarig wordt geïnvesteerd in prettig wonen in de gemengde en groene wijk.Socialehuurwoningen moeten vooral in andere wijken worden gebouwd; in Overvecht wil GroenLinksgraag meer middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen, met voorrang voor Overvechters.Nieuwbouw mag echter niet ten koste gaan van het groen in de wijk. Door wegen te versmallen, eensnelheidslimiet van 30 km/uur in te stellen en door het parkeren anders te organiseren, kan Overvechtgroen blijven. Investeringen in de wijk moeten werk- en leerplekken opleveren voor de bewoners vanOvervecht, in het bijzonder voor jongeren.D66 – Berdien van der WiltEr is veel ten goede veranderd in Overvecht, vindt Berdien, maar nog niet genoeg. Helaas krijgenjongeren uit Overvecht nog niet dezelfde kansen als jongeren uit andere wijken en kan debewonersparticipatie beter. Wat D66 betreft worden er sterke plannen voor de lange termijn gemaaktvoor Overvecht; het Wijkakkoord is al een goed voorbeeld. D66 wil zich graag inzetten voor Overvecht, inhet bijzonder voor het onderwijs, zodat ieder kind een goede start kan maken en eerlijke kansen krijgt.Er moeten genoeg woningen zijn in de wijk, maar dat mag niet ten koste gaan van het groene karakter.PVV – David BoschTijdens de laatste verkiezingen was de opkomst in Overvecht 40%, zorgelijk, vindt David, want ditbetekent dat veel inwoners van Overvecht niet worden gehoord. Veel Overvechters zijn afhankelijk vanhun auto; die moeten zij ergens kunnen parkeren. Vanzelfsprekend moet het veilig zijn in Overvecht,onder andere in het verkeer. De gemeente investeert al stevig in Overvecht, maar volgens de PVV nogniet genoeg. Er moet meer geld naar Overvecht; bijdragen voor programma’s in andere wijken kunnenwel wat minder.Partij van de Arbeid – Mohamed TalhaouiMohamed werkt al vijftien jaar in het onderwijs, en ziet daar grote problemen: kinderen die met hongernaar school moeten, kinderen die verwaarloosd worden en meer. De gemeente moet daarop letten, vindthij. Elk kind moet de kans krijgen om te worden wat zij of hij wil. In Overvecht wil de Partij van de Arbeidgraag meer bouwen voor lage en middeninkomens. Daarnaast wil men sterk inzetten oparmoedebestrijding, bijvoorbeeld door te zorgen voor een laptop voor elk kind, zodat elk kind kan blijvenmeedoen. Een duurzame en groene stad vindt de Partij van de Arbeid net zo belangrijk als de partijen dieeerder aan het woord kwamen, maar, zegt Mohamed, ‘groen doen’ lukt niet als je rood staat! In Utrecht,de Stad van de Mensenrechten, wil de partij veel aandacht besteden aan bestrijding van discriminatie enracisme.Socialistische Partij – Dennis van EltenOvervecht is een prachtige wijk, zegt Dennis – en hij kan het weten, want hij woont er. Er zijn al heelmooie buurtinitiatieven, maar die kunnen nóg beter als er meer geld aan wordt besteed. De gemeentemoet meer aandacht besteden aan communicatie aan mensen die geen – of niet goed genoeg –Nederlands spreken. Die groep kan bijvoorbeeld met filmpjes worden bereikt. Hopelijk wordentoekomstige generaties net zo trots op Overvecht als Dennis nu al is.3VVD – Tess MeerdingEr is voor de VVD werk te doen in Overvecht, vindt Tess, want het is erg jammer dat de partij inOvervecht bij de kleinsten hoort, terwijl men het beste voor heeft met de wijk, om te beginnen op hetgebied van veiligheid. De VVD wil dat het aantal handhavers in de gemeente wordt verdubbeld en wilmeer cameratoezicht op plekken waar mensen zich onveilig voelen. Er moet meer voor de jongeren inOvervecht worden gedaan, zodat zij alle kansen krijgen en minder risico lopen om op het verkeerde padte komen. Wat de VVD betreft gaat de gemeente meer gebruik maken van de kracht van deOvervechters zelf, want zij weten zelf het beste wat er speelt in hun wijk, hebben contacten in de wijk enkunnen simpelweg heel veel zelf! Dit blijkt uit de vele mooie buurtinitiatieven. Woningen bouwen wil deVVD ook, het liefst middeldure huur- en koopwoningen en het liefst in goed overleg met de bewoners vanOvervecht.CDA – Bert van SteegHet CDA wil investeren in de leefbaarheid van Overvecht, in initiatieven van bewoners van Overvecht enin het vele groen in de wijk. Er moet gebouwd worden, vindt Bert, maar niet ten koste van het groen.Investeringen in winkelcentra zijn ook hard nodig, want het zijn plekken waar mensen elkaar ontmoetenen die dus belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de wijk. Het CDA zet zich ook in voor veiligheid, enheeft onder andere het initiatief genomen voor het lachgasverbod in bepaalde delen van de stad. Eenleefbare wijk is een wijk waar rommel snel wordt opgeruimd en waar beschadigd straatmeubilair snelwordt gerepareerd. Ook daarvoor zet het CDA zich in. Plannen voor de wijk, bijvoorbeeld bouwplannen,maakt de partij het liefst in samenspraak met de bewoners. Er moeten betere voorzieningen komen voorsporten in de wijk. Het CDA is tegen het inrichten van Het Nieuwe Zandpad.Reacties en vragenZolang als veel bewoners zich kunnen herinneren, bestaat het Zandpad. Waarom zou dit niet kunnenterugkomen? Iskender (DENK) geeft aan dat er al vele jaren veel geld wordt uitgegeven aan veiligheid inOvervecht en aan het oplossen van structurele problemen. Onder de bezoekers van de prostitutiezonezijn mensen met minder goede bedoelingen; dit gaat regelrecht in tegen de bestrijding van onveiligheiden criminaliteit. Politie en justitie hebben daarvoor gewaarschuwd. Maar, wordt hier tegenin gebracht, hetZandpad is altijd gedoogd. Jongeren werden er weggestuurd. Is het niet zo dat een prostitutiezone juisteen heel veilige plek is, in het bijzonder voor vrouwen? Volgens Iskender blijkt dat niet uit rapporten.Politie en justitie hebben nadrukkelijk aangegeven dat veiligheid op Het Nieuwe Zandpad niet tegaranderen is.Voor veel bewoners die vanaf het begin in Overvecht wonen, is hun huis te groot geworden; de kinderenzijn de deur uit. Er zijn best veel grote eengezinswoningen die door één of twee ouderen wordenbewoond. De bouwplannen, waarvan veel politici spraken, bieden een kans op het bouwen vanlevensloopbestendige huizen. Hoe zorgen we voor een goede mix? Volgens Fred (GroenLinks) speelt ditvraagstuk niet alleen in Overvecht: veel ouderen zouden graag verhuizen naar een woning die beter bijhen past, en dan het liefst in hun eigen buurt. Eigenlijk, vindt GroenLinks, moeten alle woningenlevensloopbestendig en toegankelijk zijn. De partij ziet dit graag uitdrukkelijk opgenomen in hetwoningbouwprogramma. En mensen die al in Overvecht wonen, moeten voorrang krijgen.Bert (CDA) vult aan dat zijn partij voorstander is van bouwen voor ouderen, zodat zij in hun vertrouwdewijk kunnen blijven wonen. Er moet een goede mix van woningen in de wijk zijn; niet alleen sociale huur,maar ook betaalbare koop.4Huurhuizen in Overvecht-Zuid hebben allemaal het energielabel D, E of F – een drama, zegt de voorzittervan buurtvereniging Leefbaar en Veilig Overvecht-Zuid (LVOZ). De vereniging houdt zich ook bezig methet schoon en veilig houden van de buurt. De vereniging maakt zich ook zorgen over de kinderen in debuurt: alle politieke partijen willen de jeugd kansen bieden, maar op de basisschool krijgen kinderen nogte vaak een te laag advies voor het voortgezet onderwijs. Slimmeriken die veel beter kunnen, gaan uitverveling dan maar pakketjes rondbrengen – hoge cijfers halen ze toch wel. Welke kansen krijgen dekinderen precies? Onderadvisering is een groot en bekend probleem, antwoordt Tess (VVD), wat vooralkinderen treft die ouders hebben met een niet-westerse achtergrond. Op landelijk niveau wordtoverwogen om niet het advies van de leerkracht als uitgangspunt te nemen, maar de CITO-score. Maarhet probleem bestaat al zo lang, wordt gezegd! Vroeger kregen arbeiderskinderen een te laagdoorstroomadvies, nu zijn het de kinderen uit migrantengezinnen. Is daar nu echt niets tegen te doen?Hierop legt Tess uit dat de gemeente niet gaat over de doorstroomadviezen; er wordt gewerkt aan eenoplossing, samen met de scholen.Berdien (D66) ziet kansen in meer investering in aanpak van taalachterstand, al in de voorschoolseopvang. De gemeente kaart het probleem ook vaak aan tijdens gesprekken met scholen. Mohamed(PvdA) denkt dat veel problemen in de wijk kunnen worden voorkómen met een goed schooladvies. Zijneigen partij wil graag dat de beste leerkrachten in de kwetsbaarste wijken komen te werken, en dat allescholen van 8 uur ‘s morgens tot 8 uur ‘s avonds iets te bieden hebben: extra lessen,huiswerkbegeleiding en zo meer. Kinderen moeten elke dag toegang hebben tot educatieve activiteiten.Er moet in hén worden geïnvesteerd – niet in extra politieagenten en boa’s voor als de jongeren lastigzijn!Er moet ongelijk worden geïnvesteerd in gelijke kansen, stelt Rob (Student & Starter). In andere wijkenkunnen ouders gemakkelijk bijles en huiswerkbegeleiding betalen, maar in Overvecht niet. Daarom moetde gemeente in Overvecht meer financieel bijdragen.Er speelt zoveel meer in Overvecht, zegt een van de deelnemers: criminaliteit, ondermijning en armoede.Hoe helpen we de armoede Overvecht uit? Dat is immers de oorzaak van veel andere problemen. Datklopt, zegt Iskender (DENK), schuldenproblematiek is hier onder andere het gevolg van. Zijn partij pleitvoor schuldhulpverlening op maat voor mensen die dat het hardst nodig hebben. Armoede kun je ookmet werk bestrijden; daarom wil DENK een stagegarantie voor jongeren, zodat zij hun opleiding kunnenafmaken, en vervolgens gemakkelijker werk kunnen vinden. Mensen met een smalle beurs moeten eenberoep kunnen doen op inkomensondersteuning.In dit verband wijst Dennis (SP) op het werk van de Armoedecoalitie, die ook actief is in Overvecht ensamenwerkt met De Geldzaak en met Buren voor Buren. Er lopen al de nodige initiatieven in de wijk,maar die zijn lang niet allemaal breed bekend. Berdien (D66) vult aan dat werk moet lonen: wie uit debijstand komt, moet daar beter van worden.Gert Dijkstra (Een Utrecht, een partij die voor het eerst aan de verkiezingen meedoet) merkt op datmensen met schulden vaak maar heel weinig geld overhouden om van te leven. De Armoedecoalitie wilgraag dat het leefgeld naar € 80 per week gaat (nu: € 50 per week), maar daar moet eenraadsmeerderheid vóór stemmen. In een reactie hierop geeft Bert (CDA) aan dat zijn partij meer ziet inschuldhulpbemiddeling en schuldpreventie. Mensen met weinig geld kunnen de U-Pas gebruiken. Verderbied je mensen perspectief met kansen zoals stages in het mbo en de Beroepentuin.5Geld dat in Overvecht wordt geïnvesteerd moet werk opleveren voor Overvecht, vindt Fred (GroenLinks),niet alleen in de bouw en de techniek, maar ook in het onderwijs en in de zorg.Een van de deelnemers merkt op dat de gemeente al in 1995 de ambitie had om Overvecht duurzaamveilig in te richten. Dat betekent: een snelheidslimiet van 30 km/uur. Helaas duurt aanpak vanverkeerssituaties heel erg lang, en is er lang niet altijd genoeg geld voor beschikbaar. De Moldaudreef,die nu ‘in de planning’ staat, werd al in 2014 aangewezen als zeer onveilige en vrijwel niet oversteekbarestraat. Hoe wordt er de komende vier jaar vaart gemaakt met het verkeersveilig maken van Overvecht?Er zijn al heel lang heel veel plannen, zegt Fred (GroenLinks), en die plannen zijn nu concreet. De wegenworden systematisch aangepakt. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het deze keer niet bij mooie woordenblijft, maar dat er echt iets gaat gebeuren en dat er jaarlijks geld vrijgemaakt wordt voor vervolg. Erkomt een meerjarenplanning.StellingenIn 2013 werd de prostitutiezone gesloten, maar er zijn plannen voor een nieuwe zone op dezelfde locatie.Stelling 1: De gemeente moet prostitutie niet in Overvecht concentreren. Overvecht gunt elke wijk eenprostitutiezone.Mee eens, zegt Fred; ook GroenLinks gunt elke wijk veilige en schone werkplekken voor sekswerkers. Hetis immers legaal werk? Ook andere voorzieningen zoals coffeeshops en opvang voor daklozen enasielzoekers kunnen zonder overlast in elke willekeurige wijk worden gevestigd. GroenLinks is tegen hetstigmatiseren en criminaliseren van sekswerkers, of van welke bedrijfstak dan ook.DENK is tegen een prostitutiezone in Overvecht, meldt Iskender. Prostitutie op het Zandpad wordtdoorgedrukt, tegen de wens van de bewoners in én tegen de adviezen van politie en justitie. Meerderekeren is aangetoond dat een prostitutiezone meerdere vormen van ondermijnende criminaliteit,mensenhandel, drugshandel en witwaspraktijken aantrekt. Gezien het grote tekort aan politie enhandhavers lijkt Het Nieuwe Zandpad DENK niet verstandig.Dennis (SP) stelt dat het Zandpad voorheen een geschikte plek was, maar nu niet meer. De zone werdindertijd niet voor niets gesloten. Gelet op de grote weerstand onder de bewoners van Overvecht is hetbeter om niet opnieuw een prostitutiezone aan het Zandpad in te richten. Er moet ergens anders in destad wél een geschikte en veilige plek zijn voor sekswerk, waar zichtbaar gehandhaafd kan worden.Tess vertelt dat de VVD de plannen voor Het Nieuwe Zandpad aanvankelijk steunde. Intussen zijn er vierpogingen ondernomen, die alle vier mislukten. We zijn bijna tien jaar verder; bewoners willen geenprostitutiezone meer in hun wijk. Om die reden is de VVD van mening veranderd: geen raamprostitutiemeer aan het Zandpad. Sekswerk is echter legaal werk, en moet ergens anders in de stad een plekkrijgen.Berdien (D66) merkt op dat er wél vraag is naar sekswerk, maar dat het Zandpad als locatie niet geschiktis, onder andere niet omdat het maar niet lukt om de financiering ervoor rond te krijgen. Er zoudenmeerdere plekken in de stad voor aangewezen moeten worden, maar dat is nu juist het probleem: delocatie Zandpad is de enige plek in de stad waar het bestemmingsplan sekswerk toestaat. Dat betekentdus dat er geen enkele andere plek is waar sekswerkers hun beroep op een veilige manier kunnenuitoefenen.6Sekswerk is een legaal beroep, maar geen normaal beroep, vindt Bert (CDA). Daarbij komt dat uit alleanalyses en rapporten blijkt dat het criminaliteit aantrekt. De afgelopen vier jaar is het niet gelukt metHet Nieuwe Zandpad; het CDA vindt dan ook dat er duidelijkheid moet worden gegeven aan de bewonersvan Overvecht: niet aan het Zandpad, maar ergens anders in de stad.Ook David (PVV) vindt dat er geen prostitutiezone meer op het Zandpad moet komen. Natuurlijk moetensekswerkers hun werk op een veilige manier kunnen doen, maar de zone werd indertijd niet voor nietsgesloten; de bedrijfsactiviteit trekt helaas lieden aan met minder goede bedoelingen. Er moet een plekvoor worden gevonden in Utrecht, maar altijd in overleg met omwonenden. De gemeente moet altijdnaar hen luisteren, vindt David.Stelling 2: Werkgevers in de gemeente Utrecht moeten een verplicht quotum opgelegd krijgen voorstages en werkplaatsen voor jongeren uit Overvecht. Dit geeft hen een beter perspectief voor detoekomst, want zij hebben nog altijd minder kansen dan jongeren uit andere wijken.Mohamed (PvdA) vertelt dat studenten hun opleiding niet kunnen afmaken als zij de verplichte stage niethebben gelopen. Er moet wat hem betreft een platform komen voor werkgevers en onderwijsinstellingen.Zij moeten onderling goede afspraken maken over voldoende stageplaatsen. Als zij daarbij problemenondervinden, moet de gemeente hen helpen. Er moet een beleid van open aanname komen: wie eenstageplaats zoekt, hoeft daar niet naar te solliciteren. Jongeren krijgen dus het vertrouwen vooraf.Anderen vragen zich af of een quotum, speciaal voor jongeren uit Overvecht, wel iets oplost. Hetprobleem speelt namelijk stadsbreed, in het bijzonder in het mbo. Juist jongeren uit Overvecht hebbeneen steuntje in de rug nodig, vindt Berdien (D66), want velen realiseren zich wel dat er een vooroordeelheerst over Overvecht. Als je dan keer op keer wordt afgewezen voor een stageplaats, is datbuitengewoon ontmoedigend. Geen quotum, vindt Berdien, maar betere begeleiding bij het vinden vanstages en banen, bijvoorbeeld door het jongerenwerk, maar scholen moeten hun studenten/leerlingendaar ook bij helpen, want in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid krijgen zij daar middelen voor.Tess (VVD) vindt dat jongeren hun opleiding moeten kunnen afmaken, maar is er niet voor om bedrijveneen quotum op te leggen. Bedrijven moeten dan iets gaan doen waartoe zij worden verplicht; het is devraag of zij dan een goede stage met goede begeleiding zullen bieden. Volgens Tess is het een taak vande gemeente om bedrijven ervan te overtuigen dat het leuk en waardevol is om een stagiair in huis tehebben. De gemeente biedt zelf stageplekken aan, en zou zakenrelaties erop kunnen wijzen hoe leuk enbelangrijk dat is. Aan stagediscriminatie wordt aandacht besteed in de Antidiscriminatieagenda:werkgevers worden erop aangesproken als zij zich daar aantoonbaar schuldig aan maken.Fred (GroenLinks) vindt het opleggen van quota meer iets voor vakbondsoverleg. De gemeente kan overstages en leerwerkplekken afspraken maken met werkgevers die betrokken zijn bij investeringen inOvervecht. Op kleine schaal gebeurt dat al wel. Het arbeidsmarktbeleid zou niet alleen op werk in de ICTen innovatie gericht moeten zijn, maar ook op praktisch geschoold werk. De Beroepentuin is daar eenmooi voorbeeld van.Het is een zeer belangrijk onderwerp, benadrukt Mohamed (PvdA), want wij hebben het hier over jongemensen die met hun opleiding (moeten) stoppen omdat zij niet aan een stageplaats kunnen komen. Inhet slechtste geval gaan zij rondzwerven en belanden zij in de criminaliteit, waarop de samenleving danweer moet investeren in handhaving. Daarom moeten alle bedrijven nu al worden verplicht om stagiairesaan te nemen.7Het CDA ziet meer in een brede aanpak van stagediscriminatie: open hiring bijvoorbeeld, of werken metanonieme sollicitaties. Tess (VVD) doet de suggestie om een meldpunt voor stagediscriminatie in terichten, bij voorkeur op scholen zelf.SluitingDe deelnemers hebben veel informatie gekregen ter voorbereiding op 16 maart a.s. De voorzitterbedankt alle (kandidaat-) raadsleden voor hun inbreng en voor hun uitvoerige reacties op stellingen enhun antwoorden op vragen. Namens allen wenst hij hen veel succes met de laatste loodjes voor deverkiezingsdag.Hierna wordt de bijeenkomst gesloten.